Privacyverklaring Heemkundige Studiekring Halsteren-Lepelstraat

Ook genoemd Heemkundekring Halchterth, is gevestigd aan De Beeklaan 29a, 4661BA Halsteren. De  Heemkundekring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.    

Heemkundekring Halchterth hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Indien u lid wordt van Heemkundekring Halchterth, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Als Heemkundekring Halchterth zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Heemkundekring Halchterth
De Beeklaan 29a
E-mail: info@heemkundekring.nl
Telefoon: 0164-687728
Website: heemkundekring.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heemkundekring Halchterth verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het inschrijfformulier lidmaatschap.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die door uzelf actief zijn verstrekt

 • Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt, neem dan contact met ons op via info@heemkundekring.nl of maak het schriftelijk kenbaar via bovenstaande adresgegevens. Dan zullen wij deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

Heemkundekring Halchterth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie, het toesturen van het jaarboek of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

 • uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en nieuwsbrieven, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.

 • uw naam en bankrekeningnummer worden in onze administratie gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor onze ledenlijst. Deze ledenlijst is alleen te raadplegen door de bestuursleden betrokken bij de ledenadministratie.

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen gebruikt worden voor een deellijst, als u actief bent in een werkgroep. Een dergelijke lijst wordt desgewenst ter beschikking gesteld aan de leden van betreffende werkgroep en het bestuur.

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen gebruikt worden voor een overzichtslijst bij deelname aan een excursie of andere activiteit. Deze lijst wordt alleen ter beschikking gesteld aan diegene, die namens onze Heemkundekring deze groep begeleidt.

 • geslacht,wordt alleen gebruikt in combinatie met de naam ter bepaling van de aanhef(de heer/mevrouw).

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Heemkundekring Halchterth zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen
Heemkundekring Halchterth verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bijvoorbeeld voor de mailing. Heemkundekring Halchterth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heemkundekring.nl of schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Heemkundekring Halchterth zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Foto’s en beelden van excursies en activiteiten op de website
Op de website wordt op onze fotopagina een selectie van foto’s geplaatst, die een beeld geven van deze activiteiten. Deelnemers aan deze activiteiten stemmen er voorshands mee in, dat zij mogelijk herkenbaar in beeld komen op de website. Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van een foto, kunt u dit kenbaar maken via info@heemkundekring.nl Dan zal de foto verwijderd worden.

Foto’s, afbeeldingen en persoonsgegevens opgenomen in ons tijdschrift 
Indien vereist conform de AVG en het auteurs- en portretrecht zorgt de redactie, dat de schriftelijke toestemming tot publicatie vooraf verkregen wordt.

Website: Bezoekgegevens in kaart brengen
Via de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor het optimaliseren van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ook deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken geen cookies.

Beveiliging
De bestuursleden en werkgroep leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens Heemkundekring Halchterth van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan. Alleen het secretariaat en de voorzitter hebben toegang tot het ledenbestand. Het ledenbestand is afgegrendeld in een computer d.m.v. van een wachtwoord welke alleen het secretariaat kent. Heemkundekring Halchterth neemt daarnaast passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Zie de eerdergenoemde contactgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl